Members

Petr Křemen 

Petr Křemen získal Ph.D. v roce 2012 v oboru Umělá inteligence a biokybernetika po obhajobě disertační práce "Building Ontology-Based Information Systems". Mezi jeho odborné zájmy patří návrh ontologií a ontologických informačních systémů, sémantický web, Linked Data a automatické uvažování a dotazování do deskripčních logik. Je autorem či spoluautorem několika impaktovaných časopiseckých publikací, knižních kapitol a více než čtyřiceti konferenčních příspěvků. V minulosti se podílel na řešení sedmi národních a mezinárodních projektů. V současné době je řešitelem čtyř národních projektů.

Miroslav Blaško  

Miroslav Blaško získal Ph.D. v roce 2016 v oboru Umělá inteligence a biokybernetika po obhajobě disertační práce "Template-based Ontology Evolution". Mezi jeho odborné zájmy také patří ochrana soukromí, návrh myšlenkových map a ontologií, sémantický web, Linked Data, meta-modelování a automatické uvažování v deskripčních logikách. Má za sebou účast na evropském projektu Netcarity, v současnosti se podílí na projektu Ministerstva kultury MONDIS.

Bogdan Kostov  

Bogdan Kostov je aktuálně interní doktorand na Katedře kybernetiky. Tématem jeho disertační práce je rozšíření, optimalizace a aplikace expresivních sémantických dotazovacích jazyků. Jeho další odborné zájmy jsou Linked Data, návrh ontologie a vizualizace sémantických dotazovacích jazyků. V minulosti se zúčastnil projektu SoSIReČR. V současnosti se podílí na projektu Ministerstva vnitra ProtoSpy.

Martin Ledvinka  

Martin Ledvinka je studentem doktorského studia oboru Umělá inteligence a biokybernetika na FEL ČVUT v Praze.
Tématem jeho dizertační práce jsou pokročilé inferenční techniky nad formálními ontologiemi. Mezi jeho odborné zájmy patří aplikační přístup k ontologiím,
návrh informačních systémů založených na ontologiích obecně a automatizace testování softwarových systémů.
Kromě výzkumné činnosti se podílí na výuce předmětu A7B39WPA (Webové a podnikové aplikace) a B6B33EAR (Enterprise architektury) na FEL ČVUT v Praze
a BI-ATS (Automatizované testování software) na FIT ČVUT v Praze.

Jana Ahmad  

Jana Ahmad v roce 2014 dokoncila magisterske studium v oblasti IT a od letního semestru 2015 je studentem prezencni formy doktorskeho studia oboru Umela inteligence a biokybernetika. Oblasti jejího odborného zájmu jsou konceptuální ontologické modelování pro rozvoj udržitelných IS, metody a metodiky tvorby ontologií, formální reprezentace sady konceptů v rámci domény a vztahy mezi koncepty, metodiky konceptuálního ontologického modelování s ohledem na efektivní perzistenci výsledných ontologií pomocí navrženého sémantického úložiště. 

Lama Saeeda  

Lama Saeeda je studentkou prvního ročníku prezenční formy doktorského studia oboru Umělá inteligence a biokybernetika na FEL ČVUT v Praze. Dokončila magisterské studium na Univerzitě Tishreen v Sýrii, na fakultě informačních technologií, Katedra softwarového inženýrství a informačních systémů. Tématem její dizertační práce je podpora tvorby ontologií s využitím textové analýzy.