Současní členové

Petr Křemen

Petr Křemen Petr Křemen získal Ph.D. v roce 2012 v oboru Umělá inteligence a biokybernetika po obhajobě disertační práce "Building Ontology-Based Information Systems". Mezi jeho odborné zájmy patří návrh ontologií a ontologických informačních systémů, sémantický web, Linked Data a automatické uvažování a dotazování do deskripčních logik. Je autorem či spoluautorem tří impaktovaných časopiseckých publikací, tří knižních kapitol a více než třiceti konferenčních příspěvků. V minulosti se podílel na řešení sedmi národních a mezinárodních projektů. V současné době je řešitelem čtyř národních projektů.
https://cyber.felk.cvut.cz/department/people/person/?id=199

Miroslav Blaško

Miroslav Blaško je interní doktorand na Katedře kybernetiky. Tématem jeho disertační práce jsou vybrané problémy sémantických technologií, kde se zaměřuje hlavně na problematiku jejich využití pro ochranu soukromí a osobních dat. Mezi jeho odborné zájmy také patří návrh myšlenkových map a ontologií, sémantický web, Linked Data, meta-modelování a automatické uvažování v deskripčních logikách. Má za sebou účast na evropském projektu Netcarity, v současnosti se podílí na projektu Ministerstva kultury MONDIS.
https://cyber.felk.cvut.cz/department/people/person/?id=314

Bogdan Kostov

Bogdan Kostov je aktuálně interní doktorand na Katedře kybernetiky. Tématem jeho disertační práce je rozšíření, optimalizace a aplikace expresivních sémantických dotazovacích jazyků. Jeho další odborné zájmy jsou Linked Data, návrh ontologie a vizualizace sémantických dotazovacích jazyků. V minulosti se zúčastnil projektu SoSIReČR. V současnosti se podílí na projektu Ministerstva vnitra ProtoSpy.
https://cyber.felk.cvut.cz/department/people/person/?id=384

Martin Ledvinka

Martin Ledvinka je studentem doktorského studia oboru Umělá inteligence a biokybernetika na FEL ČVUT v Praze.
Tématem jeho dizertační práce jsou pokročilé inferenční techniky nad formálními ontologiemi. Mezi jeho odborné zájmy patří aplikační přístup k ontologiím,
návrh informačních systémů založených na ontologiích obecně a automatizace testování softwarových systémů.
Kromě výzkumné činnosti se podílí na výuce předmětu A7B39WPA (Webové a podnikové aplikace) a B6B33EAR (Enterprise architektury) na FEL ČVUT v Praze
a BI-ATS (Automatizované testování software) na FIT ČVUT v Praze.

https://cyber.felk.cvut.cz/department/people/person/?id=501

Radek Mařík

 

Jana Ahmad

Jana Ahmad v roce 2014 dokoncila magisterske studium v oblasti IT a od letního semestru 2015 je studentem prezencni formy doktorskeho studia oboru Umela inteligence a biokybernetika. Oblasti jejího odborného zájmu jsou konceptuální ontologické modelování pro rozvoj udržitelných IS, metody a metodiky tvorby ontologií, formální reprezentace sady konceptů v rámci domény a vztahy mezi koncepty, metodiky konceptuálního ontologického modelování s ohledem na efektivní perzistenci výsledných ontologií pomocí navrženého sémantického úložiště. 

https://cyber.felk.cvut.cz/department/people/person/?id=739

Lama Saeeda

Lama Saeeda je studentkou prvního ročníku prezenční formy doktorského studia oboru Umělá inteligence a biokybernetika na FEL ČVUT v Praze. Dokončila magisterské studium na Univerzitě Tishreen v Sýrii, na fakultě informačních technologií, Katedra softwarového inženýrství a informačních systémů. Tématem její dizertační práce je podpora tvorby ontologií s využitím textové analýzy.

https://cyber.felk.cvut.cz/department/people/person/?id=786

 


Bývalí členové

Zdeněk Kouba

Zdeněk Kouba získal titul kandidáta věd v oboru Technická kybernetika v roce 1991 po obhajobě disertační práce na téma "Metody induktivní tvorby báze znalostí". V roce 2004 byl jmenován docentem na základě obhajobě habilitační práce na téma "Datové sklady a podpora rozhodování". Je vedoucím odborné skupiny Znalostní a softwarové systémy na katedře kybernetiky ČVUT FEL. Jako zodpovědný řešitel týmu ČVUT se podílel na řešení řady mezinárodních výzkumných projektů - v poslední době GOAL, Netcarity, a IRIS. V současnosti je koordinátorem výzkumného projektu MONDIS financovaného Ministerstvem kultury ČR v rámci programu NAKI. K jeho odborným zájmům patří metody návrhu složitých informačních systémů a teoretické základy technologií sémantického webu.

Kamil Matoušek

Kamil Matoušek získal Ph.D. v roce 2007 v oboru Umělá inteligence a biokybernetika (disertační práce na téma „Representation and Processing of Uncertain Historical Time Periods"). Mezi jeho odborné zájmy patří databázové systémy, ontologie a znalostní inženýrství, formální návrh softwarových systémů, vedení projektů a informační systémy v oblastech zdravotnictví a ochrany památek. Má zkušenosti ze zahraničních stáží (2007-8 TU Vídeň, 1998 University of Ljubljana, 1996 Milwaukee School of Engineering). Je autorem či spoluautorem desítek publikací a členem programových výborů odborných vědeckých konferencí a workshopů. Podílel se na řešení řady evropských i domácích projektů, do roku 2012 spolupracoval na projektu IRIS 7. rámcového programu EU a byl odborným vedoucím projektu SoSIReČR, financovaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR z Evropského sociálního fondu. Aktivně se podílí na výuce FEL ČVUT přednáškami v předmětech Informační a znalostní systémy a Databázové systémy.