Současní členové

Petr Křemen

Petr Křemen Petr Křemen získal Ph.D. v roce 2012 v oboru Umělá inteligence a biokybernetika po obhajobě disertační práce "Building Ontology-Based Information Systems". Mezi jeho odborné zájmy patří návrh ontologií a ontologických informačních systémů, sémantický web, Linked Data a automatické uvažování a dotazování do deskripčních logik. Je autorem či spoluautorem tří impaktovaných časopiseckých publikací, tří knižních kapitol a více než třiceti konferenčních příspěvků. V minulosti se podílel na řešení sedmi národních a mezinárodních projektů. V současné době je řešitelem čtyř národních projektů.
https://cyber.felk.cvut.cz/department/people/person/?id=199

Miroslav Blaško

Miroslav Blaško získal Ph.D. v roce 2016 v oboru Umělá inteligence a biokybernetika po obhajobě disertační práce "Template-based Ontology Evolution". Mezi jeho odborné zájmy také patří ochrana soukromí, návrh myšlenkových map a ontologií, sémantický web, Linked Data, meta-modelování a automatické uvažování v deskripčních logikách. Má za sebou účast na evropském projektu Netcarity, v současnosti se podílí na projektu Ministerstva kultury MONDIS.

https://cyber.felk.cvut.cz/department/people/person/?id=314

Bogdan Kostov

Bogdan Kostov je aktuálně interní doktorand na Katedře kybernetiky. Tématem jeho disertační práce je rozšíření, optimalizace a aplikace expresivních sémantických dotazovacích jazyků. Jeho další odborné zájmy jsou Linked Data, návrh ontologie a vizualizace sémantických dotazovacích jazyků. V minulosti se zúčastnil projektu SoSIReČR. V současnosti se podílí na projektu Ministerstva vnitra ProtoSpy.
https://cyber.felk.cvut.cz/department/people/person/?id=384

Martin Ledvinka

Martin Ledvinka je studentem doktorského studia oboru Umělá inteligence a biokybernetika na FEL ČVUT v Praze.
Tématem jeho dizertační práce jsou pokročilé inferenční techniky nad formálními ontologiemi. Mezi jeho odborné zájmy patří aplikační přístup k ontologiím,
návrh informačních systémů založených na ontologiích obecně a automatizace testování softwarových systémů.
Kromě výzkumné činnosti se podílí na výuce předmětu A7B39WPA (Webové a podnikové aplikace) a B6B33EAR (Enterprise architektury) na FEL ČVUT v Praze
a BI-ATS (Automatizované testování software) na FIT ČVUT v Praze.

https://cyber.felk.cvut.cz/department/people/person/?id=501

Radek Mařík

 

Jana Ahmad

Jana Ahmad v roce 2014 dokoncila magisterske studium v oblasti IT a od letního semestru 2015 je studentem prezencni formy doktorskeho studia oboru Umela inteligence a biokybernetika. Oblasti jejího odborného zájmu jsou konceptuální ontologické modelování pro rozvoj udržitelných IS, metody a metodiky tvorby ontologií, formální reprezentace sady konceptů v rámci domény a vztahy mezi koncepty, metodiky konceptuálního ontologického modelování s ohledem na efektivní perzistenci výsledných ontologií pomocí navrženého sémantického úložiště. 

https://cyber.felk.cvut.cz/department/people/person/?id=739

Lama Saeeda

Lama Saeeda je studentkou prvního ročníku prezenční formy doktorského studia oboru Umělá inteligence a biokybernetika na FEL ČVUT v Praze. Dokončila magisterské studium na Univerzitě Tishreen v Sýrii, na fakultě informačních technologií, Katedra softwarového inženýrství a informačních systémů. Tématem její dizertační práce je podpora tvorby ontologií s využitím textové analýzy.

https://cyber.felk.cvut.cz/department/people/person/?id=786

 


Bývalí členové

Zdeněk Kouba

Zdeněk Kouba získal titul kandidáta věd v oboru Technická kybernetika v roce 1991 po obhajobě disertační práce na téma "Metody induktivní tvorby báze znalostí". V roce 2004 byl jmenován docentem na základě obhajobě habilitační práce na téma "Datové sklady a podpora rozhodování". Je vedoucím odborné skupiny Znalostní a softwarové systémy na katedře kybernetiky ČVUT FEL. Jako zodpovědný řešitel týmu ČVUT se podílel na řešení řady mezinárodních výzkumných projektů - v poslední době GOAL, Netcarity, a IRIS. V současnosti je koordinátorem výzkumného projektu MONDIS financovaného Ministerstvem kultury ČR v rámci programu NAKI. K jeho odborným zájmům patří metody návrhu složitých informačních systémů a teoretické základy technologií sémantického webu.

Kamil Matoušek

Kamil Matoušek získal Ph.D. v roce 2007 v oboru Umělá inteligence a biokybernetika (disertační práce na téma „Representation and Processing of Uncertain Historical Time Periods"). Mezi jeho odborné zájmy patří databázové systémy, ontologie a znalostní inženýrství, formální návrh softwarových systémů, vedení projektů a informační systémy v oblastech zdravotnictví a ochrany památek. Má zkušenosti ze zahraničních stáží (2007-8 TU Vídeň, 1998 University of Ljubljana, 1996 Milwaukee School of Engineering). Je autorem či spoluautorem desítek publikací a členem programových výborů odborných vědeckých konferencí a workshopů. Podílel se na řešení řady evropských i domácích projektů, do roku 2012 spolupracoval na projektu IRIS 7. rámcového programu EU a byl odborným vedoucím projektu SoSIReČR, financovaného Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR z Evropského sociálního fondu. Aktivně se podílí na výuce FEL ČVUT přednáškami v předmětech Informační a znalostní systémy a Databázové systémy.